Načítání...

Super Run ENB 1.0

3.253

Super Run ENB作为新年福利放出

感谢:O nI San 提供ENB

鸣谢:超跑 提供ENB数据

截图:China_ZHIAI

QQ交流群:419054125

在游戏中使用F11锁键来启用/禁用光斑,在游戏中使用Scroll锁键来启动/禁止环境光。

==========================================================

Super Run ENB is released as New Year's Welfare

Thanks: O nI San offers ENB

Acknowledgment: Super run provides ENB data

Screenshot: China_ZHIAI

QQ exchange group: 419054125

Use the F11 key in the game to enable / disable the light spot and use the Scroll key in the game to turn on / off the ambient light.
Show Full Description

Poprvé nahráno: 09. únor 2018
Poslední aktulizace: 09. únor 2018
Last Downloaded: před jedním dnem

All Versions

 1.0 (current)

3.253 stažení , 9,8 MB
09. únor 2018

23 Komentářů